Jesteś tu:  Strona główna » Zadania i obowiązki prokuratury

Menu

Zadania i obowiązki prokuratury

Fundamentalnym zadaniem prokuratury we wszystkich państwach jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem osób, które dopuściły się popełnienia przestępstwa. Naczelnym organem prokuratury w Polsce jest Prokurator Generalny, będący zarazem Ministrem Sprawiedliwości. Prokuratorowi Generalnemu podlegają pozostałe jednostki prokuratury, w tym: prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, prokuratorzy wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Do zadań i obowiązków prokuratury należy:
 • prowadzenie lub nadzorowanie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych oraz
 • sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami,
 • wytaczanie powództw w sprawach karnych i cywilnych oraz składanie wniosków i udział
 • w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności społecznej lub praw obywateli,
 • podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach,
 • sprawowanie nadzoru nad wykonaniem wyroków w sprawach karnych, postanowień o tymczasowym aresztowaniu oraz innych decyzji o pozbawieniu wolności,
 • prowadzenie badań w zakresie problematyki przestępczości oraz jej zwalczania i zapobiegania,
 • zaskarżanie do sądu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych oraz udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji,
 • koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy
 • państwowe,
 • współdziałanie z organami państwowymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi
 • i organizacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczości i innym naruszeniom prawa,
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych.
 • Prokurator
 • Minister Sprawiedliwości
 • Prokurator Generalny
 • Prokuratura Apelacyjna